Aviso Legal

© Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR). Prohibida a súa reprodución total ou parcial, por calquera medio, sen autorización expresa por escrito. Todos os dereitos reservados.

Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do sitio web www.reactivatur.es que SEGITTUR pon gratuitamente a disposición dos Usuarios de Internet e da información relativa calquera dos produtos e servizos contidos nel. O acceso a este implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por SEGITTUR no momento mesmo en que o Usuario acceda ao Portal. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal, xa que aquel pode sufrir modificacións.

A utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexerase ademais polas condicións particulares previstas en cada caso, que poden substituír, completar ou modificar o presente Aviso Legal. Polo tanto, con anterioridade á utilización dos devanditos servizos, o Usuario tamén ha de ler atentamente as correspondentes condicións particulares, as cales se entenderán aceptadas polo mero uso de tales servizos.

Así mesmo, a utilización do Portal encóntrase sometida igualmente a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións, postos en coñecemento do Usuario por SEGITTUR que poden substituír, completar ou modificar o presente Aviso Legal.

Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contido da web só e exclusivamente se concorren as seguintes condicións:

1) Que sexa compatible cos fins da web www.reactivatur.es
2) Que se realice co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fins comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación. Non obstante, a publicación deses contidos en calquera soporte ou a súa utilización, distribución ou inclusión noutros contextos accesibles a terceiras persoas poderá ser autorizada por SEGITTUR.
3) Que ningún dos contidos relacionados nesta web sexa modificado de xeito ningún.
4) Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible nesta web sexa utilizado, copiado ou distribuído separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan.

SEGITTUR resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web, da configuración e presentación deste e das condicións de acceso.

SEGITTUR non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á web, no seu contido, nin que este se encontre actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, se é o caso, evitalos, emendalos ou actualizalos.

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización. SEGITTUR resérvase o dereito a introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos do seu portal cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

Scroll to top